Wyniki naboru ofert

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Osika Meble Sp. Jawna projektu w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z zapytaniem ofertowym określającym specyfikację przedmiotu zamówienia, ogłaszamy wyniki naboru ofert.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji zadania na wykonanie usługi badawczej związanej z realizacją prac rozwojowych mających na celu usprawnienie produktu – kotła opalanego biomasą, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę:

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

 

Pliki:
Wyniki postępowania ofertowego