Ochrona prywatności użytkownika jest dla OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Osika Meble Sp. J . dokłada wszelkich starań, aby dane klientów przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych
celach jest:

OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Rzepienniku Biskupim 45,
33-163 Rzepiennik 
Strzyżewski,
tel. 14 653 00 19,
email: osikameble@interia.pl,
NIP: 8730008455,
REGON: 850009655,

KRS: 0000073176
Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy – na podstawie danych podanych przez Panią/Pana lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
 2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
  1. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
  2. wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
 3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
  1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy
   związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami);
  2. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– zgłoszone na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
  3. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
  4. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących ze Spółką np. kierowców, kurierów;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego
 4. przetwarzanie danych na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przekazywanie informacji
  promujących działalność Administratora ( prowadzenie działań marketingowych).
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów, abyśmy mogli z
  Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane pytanie.
  Brak wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 4 nie ma wpływu na zawarcie umowy.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu;
 2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
 4. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki, jak i przysługujących Spółce;
 5. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 6. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 7. weryfikacja tożsamości pracowników – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 8. dane uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 30 dni;
 9. przesyłanie treści marketingowych i ofert handlowych do momentu wycofania zgody

Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych
Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres email (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać
przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym Spółka może ujawniać dane
osobowe, będą:

 1. organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu
  określonym w przepisach szczególnych;
 2. Poczta Polska oraz firmy kurierskie;
 3. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 4. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w
  zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty
  świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji,
  podmioty świadczące usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
  na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 5. pracownicy / współpracownicy administratora

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Unię Europejską.

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową osikameble@interia.pl lub pod adresem do korespondencji: OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA Rzepiennik Biskupi 45, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

Odwołanie zgody

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail osikameble@interia.pl lub adres korespondencyjny OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA Rzepiennik Biskupi 45, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści są dostępni, aby dostarczyć szczegółowe informacje o naszych produktach i rozwiać wszelkie wątpliwości. Gwarantujemy fachową pomoc i wsparcie, aby ułatwić Ci podjęcie właściwej decyzji.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu.